شرکت سبدگردان نجم

تحلیل بنیادی حسیر

.شرکت ریل سیر کوثر با توجه به پاندمی کرونا در سال 1399 افت بی سابقه حاشیه سود را تجربه کرده است سپس در سال 1401 با رشد نرخ بلیت و همچنین اتمام پاندمی کرونا شرکت رشد قابل توجهی را در خصوص سود داشته است.

بالا