درباره ما صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

این متن مربوط به صفحه درباره ما می باشد صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

شرکت سبدگردان نجم

درباره ما

درباره شرکت سبدگردان نجم

معرفی

اعضـاء هیئت مدیـره

رئیس هیئت مدیره

علیرضا مهرآبادی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش بنیان سرامیک های صنعتی اردکان

عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی کاشی تکسرام

رئیس هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا

رئیس هیئت مدیره

علیرضا مهرآبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

سوران بریاجی

عضو کمیته راهبردی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

مدیر نظارت و کنترل‌های داخلی شرکت کارگزاری حافظ

مدیر شعب شرکت کارگزاری حافظ

نایب رئیس هیئت مدیره

سوران بریاجی

مدیرعامل

روح انگیز شکوهی فرد

عضو هیئت مدیره شرکت امید آیندگان سپهر

عضو گروه سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

عضو تیم تحلیل و مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه تمدن

مدیرعامل

روح انگیز شکوهی فرد

معرفی

مدیران

مدیر سبد

روح انگیز شکوهی فرد

عضو هیئت‌مدیره شرکت امید آیندگان سپهر

عضو گروه سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

عضو تیم تحلیل و سرمایه‌گذاری تامین سرمایه تمدن

مدیر تحلیل و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری حافظ

مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ

مدرس رسمی مرکز مالی

مدیر سبد

روح انگیز شکوهی فرد

مدیر تحلیل

سوران بریاجی

عضو کمیته راهبردی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

مدیر نظارت و کنترل‌های داخلی شرکت کارگزاری حافظ

مدیر شعب شرکت کارگزاری حافظ

مدیر تحلیل

سوران بریاجی

نماینده مجوز حسابدار سبد

فرشاد شکوهی فرد

کارشناس حسابداری در شرکت تدارکات درمان التیام

مدیر مالی موسسه در شرکت هدایت دیالیز ایرانیان

کارشناس تحلیل در شرکت آرمان جاوید ثمین

نماینده مجوز حسابدار سبد

فرشاد شکوهی فرد

نماینده مجوز بایگان سبد

بهاره اشکپور

کارشناس پذیرش در شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد

نماینده مجوز بایگان سبد

بهاره اشکپور

بالا