قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

این متن مربوط به صفحه قوانین و مقررات می باشد صندوق های سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری،

شرکت سبدگردان نجم

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات شرکت سبدگردان نجم

مراحل سرمایه‌گذاری

مرحله اول

مراجعه به شرکت سبد گردان نجم

مرحله دوم

ارائه مدارک هویتی‌(شناسنامه و کارت ملی)

مرحله سوم

تکمیل فرم ارزیابی سرمایه گذاری

مرحله چهارم

انعقاد قرارداد سبدگردانی

مرحله پنجم

واریز سرمایه یا تسلیم اوراق بهادارو سهام

مرحله ششم

دریافت شناسه کاربری و رمز عبور

بالا